Obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky upravujú v súlade s Občianskym zákonníkom zák. č. 40/1964 Zb. vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou:

ZOOMZOOM, s.r.o.,
so sídlom Súľovská 5806/9 Košice – mestská časť Západ 040 11,
IČO 52293301
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 45955/V,
Prevádzkovateľa reštaurácií s názvom Dokelu
www: www.dokelu.sk
email: info@dokelu.sk

(Ďalej len ako “Predávajúci”)

a zákazníkom

(ďalej len ako “Kupujúci”)

vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je tovar Predávajúceho (ďalej len ako “Tovar”) (ďalej len ako “Zmluva”), a ktorá je uzatváraná prostredníctvom jeho on-line obchodu umiestneného na stránkach www.dokelu.sk (ďalej len ako “Dokelu”) v súvislosti s Tovarom tu ponúkaným.

(Ďalej len ako “Obchodné podmienky”)

I. Úvodné ustanovenia


1. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Všade tam, kde sa hovorí o právach a povinnostiach zo zmluvy, sú tým myslené práva a povinnosti zo zmluvy vrátane týchto Obchodných podmienok.
2. Uzatvorením zmluvy Kupujúci prehlasuje, že sa s aktuálnym znením týchto Obchodných podmienok pri každom jednotlivom uzavretí zmluvy zoznámil, porozumel im, s ich znením súhlasí a bude sa nimi riadiť.
3. Aktuálne znenie týchto Obchodných podmienok je voľne prístupné na internetových stránkach Predávajúceho a je tak každému umožnené ich zobrazenie a archivácia.

II. Objednávky, uzatvorenie zmluvy, platobné podmienky a doručenie Tovaru


1. Na stránkach Dokelu sú uvedené informácie o Tovare a jeho vlastnostiach, o jeho cenách a o nákladoch spojených s dodaním a balením Tovaru pri doručovaní v rámci časti územia mesta Košice alebo jeho osobno prevzatí v mieste prevádzky Predávajúceho. Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na stránkach Dokelu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Prípadné zľavy z ceny Tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
2. Úprava zloženia Tovaru podľa požiadaviek Kupujúceho je možná na základe individuálnej dohody. Úprava Tovaru je možná iba za predpokladu, že výkon danej úpravy je technologicky možný. Ak predávajúci neupozorní Kupujúceho na nemožnosť splnenie jeho požiadavky na úpravu zloženia produktu, predpokladá sa, že zmena je možná.
3. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory i.) si hradí Kupujúci sám.
4. Objednávku Tovaru vykoná Kupujúci bez akéhokoľvek prihlasovania , po vyplnení potrebných údajov. Objednávky je možné uskutočniť len v prevádzkovej dobe uvedenej do 13.00 hod. Objednávky zadané mimo prevádzkovú dobu budú uskutočnené počas prevádzkovej doby nasledujúcej po momente zadania objednávky. Kupujúci jednotlivé položky Tovaru vkladá vo zvolenom množstve do virtuálneho nákupného košíka. Vložený Tovar sa z košíka dá odstraňovať. Po voľbe Tovaru a vyplnení potrebných údajov klikne Kupujúci na “OBJEDNAŤ”. Kupujúci má možnosť údaje uvedené v objednávke skontrolovať a prípadne zmeniť. Celým procesom odoslania objednávky prevedie Kupujúceho prostredie Dokelu. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “OBJEDNAŤ”. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou. Zmluva je uzavretá okamihom odoslania objednávky okrem situácií, kedy predávajúci bezodkladne po odoslaní objednávky informuje Kupujúceho, že zásoby objednaného Tovaru boli vyčerpané, alebo že Predávajúci nie je schopný tento Tovar dodať z iných dôvodov.
5. Objednávku je tiež možné uskutočniť telefonicky na čísle 0917 925 854. Na základe uskutočnenej telefonickej objednávky Kupujúceho prevedie Predávajúci jej overenie a potvrdenie ústne v telefonáte s Kupujúcim.
6. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke či inak poskytnuté Predávajúcemu sú pravdivé a správne. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu či komplikácie spôsobené oznámením nesprávnych či nepravdivých údajov Kupujúcim. Kupujúci Predávajúcemu zodpovedá za škodu mu spôsobenú oznámením nesprávnych či nepravdivých osobných údajov.
7. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky požiadať Kupujúceho o dodatočné telefonické alebo písomné potvrdenie objednávky.
8. Predávajúci môže od Kupujúceho požadovať zálohovú či inú podobnú platbu.
9. Kupujúci si pri zadávaní objednávky môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny Tovaru a ostatných nákladov:
1. bezhotovostnou platbou v prevádzkach Predávajúceho prostredníctvom platobnej karty akceptovanej Predávajúcim,
2. stravovacími poukážkami akceptovanými Predávajúcim,
3. elektronickou platbou.
Spoločne s úhradou kúpnej ceny je Kupujúci povinný uhradiť aj náklady na balenie a doručenie Tovaru v súlade so zmluvou.
10. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny a ostatných nákladov ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu.
11. Po uhradení kúpnej ceny a ostatných nákladov vystaví Predávajúci Kupujúcemu o vykonaných platbách daňový doklad, ktorý Kupujúcemu zašle elektronickou poštou , alebo v prípade platby v momente osobného odberu alebo pri platbe rozvozu mu ho odovzdá pri odbere Tovaru.
14. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že dôjde k závažným okolnostiam brániacim výrobe alebo donáške objednaného tovaru Kupujúcemu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní. Predávajúci si vyhradzuje právo na pozastavenie rozvozových objednávok vzhľadom k vyčerpanej kapacite donáškovej služby, či za iných okolností, ktoré k tomuto postupu Predávajúceho vedú.

III. Odstúpenie od zmluvy a reklamácie


1. Vzhľadom na povahu Tovar nemá Kupujúci v súlade s Občianskym zákonníkom právo od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu a Predávajúci neposkytuje na Tovar záručnú dobu.
2. Ak má prevzatý Tovar nedostatky (predovšetkým nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), ide o vady Tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.
3. Pokiaľ má Tovar vady, je možné ho reklamovať. Reklamáciu musí Kupujúci uplatniť do 30 minút od jeho prevzatia. Reklamovaný tovar musí obsahovať aspoň 75% svojho pôvodného objemu.
4. V prípade uplatňovanej reklamácie je Kupujúci povinný uviesť dôvody reklamácie.
5. Reklamácia je vyriešená ihneď, pokiaľ je to možné s prihliadnutím na okolnosti reklamácie. V zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim. V prípade uplatňovanej reklamácie je Kupujúci informovaný o postupe pri riešení reklamácie.

IV. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení


1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zaistená v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno, priezvisko, adresa bydliska, sídlo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo, bankové spojenie. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov Predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy a pre účely zasielania informácií a komerčné účely. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke na Dokelu a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho na túto adresu.
3. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú, a to v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Spracovaním osobných údajov môže predávajúci ako správca poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich Tovar Kupujúcemu nebudú bez súhlasu Kupujúceho jeho osobné údaje poskytnuté tretím osobám.
4. Kupujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci ďalej prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k Predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na emailovú adresu Predávajúceho.
5. V prípade, že by sa Kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, môže požiadať Predávajúceho o vysvetlenie a požadovať, aby odstránil závadný stav.
6. Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnuté informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

V. Záverečné ustanovenia


1. Tieto Obchodné podmienky nahrádzajú všetky iné ústne aj písomné vyhlásenia a dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim ohľadom Zmluvy s výnimkou Zmluvy samotnej, ktorej dohody majú prednosť pred týmito Obchodnými podmienkami.
2. Znenie Obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť aj doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.
3. Zmluva je po svojom uzavretí Predávajúcim uložená za účelom jej úspešného splnenia, Predávajúci sa však nezaväzuje umožniť Kupujúcemu opakovaný prístup k uzavretej zmluve.
4. Kupujúci sa so svojimi sťažnosťami môže obracať priamo na Predávajúceho alebo na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.
5. K prerokovaniu sporov medzi Kupujúcim a Predávajúcim sú príslušné slovenské všeobecné súdy.
6. Ak vzťah súvisiaci s použitím Dokelu alebo právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, strany sa dohodnú, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
7. Ak je, alebo ak sa stane niektoré z ustanovení Obchodných podmienok neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
8. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 08.02.2019

V Košiciach dňa 08.03.2019

Váš košík je prázdný